- ‘.ikiwiki/lib/IkiWiki/Plugin/action.pm’
[cyclowiki.git] / rebuild
1 #!/bin/sh -eu
2 # DESCRIPTION: run ikiwiki(1) compiler
3 # SYNTAX:
4 # ENVIRONMENT:
5
6 # ACTION: initialize from ./
7 test -L "$0" && tool="$(readlink -e "$0")" || tool=$0
8 tool=$(readlink -e "${tool%/*}"/.)
9 root="$tool"
10 # ACTION: run ikiwiki
11 if test "${0##*/}" = rebuild
12 then action=rebuild
13 else action=refresh
14 fi
15 set -x
16 ikiwiki \
17 --"$action" \
18 --setup "$root"/ikiwiki.setup \
19 \
20 --no-rcs \
21 --wrappers \
22 "$@"